THIRD QUARTER OF 2014
Delta Galil Reports Strong Performance
5 November 2014

דלתא גליל מדווחת על תוצאותיה ברבעון שלישי של 2014

גידול של 4% במכירות וב-EBITDA לעומת רבעון מקביל אשתקד

• המכירות ברבעון השלישי הסתכמו ב- 267.2 מיליון דולר, לעומת 257.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2013 – גידול של כ- 4%.

• הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2014, הסתכם בסך של 21.7 מיליון דולר, גידול של 2% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 26.1 מיליון דולר או 9.8% מהמכירות ברבעון השלישי של 2014, גידול של 4%, לעומת 25.2 מיליון דולר או 9.8% מהמכירות באותו רבעון של 2013.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2014, הסתכם ב- 13.8 מיליון דולר לעומת 12.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 9%.

• הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השלישי של 2014 הסתכם ב- 0.54 דולר למניה לעומת 0.50 דולר למניה ברבעון השלישי של 2013, גידול של 8%.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 14.0 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 25 בנובמבר 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 12 בנובמבר 2014.

• מאזן איתן ליום 30 בספטמבר 2014 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 147.7 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 335.6 מיליון דולר.

 inside_he

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “תוצאות השיא שאנו מציגים לתשעת החודשים הראשונים של 2014 מובילות אותנו למכירות של מעל מיליארד דולר על בסיס שנתי. אנו פועלים על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה ובונים את התשתית הנחוצה כדי להגדיל באופן משמעותי את המכירות במהלך 5 השנים הקרובות באמצעות צמיחה אורגנית ובאמצעות רכישות.

תל אביב, 4 בנובמבר 2014 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת ספורט, מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השלישי של 2014 עם מכירות של 267.2 מיליון דולר לעומת 257.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013, גידול של 4%. מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2014 עלו בכ- 5% והסתכמו ב- 754.5 מיליון דולר לעומת 718.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. המכירות ב-12 החודשים שהסתיימו ב- 30.9.2014, והסתיימו בסך של 1,010.4 מיליון דולר.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 21.7 ו- 52.0 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 21.3 ו- 46.8 מיליון דולר בתקופות המקבילות אשתקד, גידול של 2% ו- 11% בהתאמה. הגידול ברווח התפעולי בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק, וכן עקב גידול בהכנסות אחרות, נטו.

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 13.8 ו- 32.3 מיליון דולר, בהתאמה וזאת לעומת 12.6 ו- 28.1 מיליון דולר בתקופות דיווח מקבילות אשתקד, גידול של 9% ו- 15%, בהתאמה.

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 0.54 ו- 1.26 דולר למניה בהתאמה, לעומת 0.50 ו- 1.11 דולר למניה בתקופות הדיווח של 2013, גידול של 8% ו- 14%, בהתאמה.

הגידול ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי וקיטון בהוצאות המס, אשר קוזזו בחלקם על ידי גידול בהוצאות מימון.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “תוצאות השיא שאנו מציגים לתשעת החודשים הראשונים של 2014 מובילות אותנו למכירות של מעל מיליארד דולר על בסיס שנתי. אנו פועלים על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה ובונים את התשתית הנחוצה כדי להגדיל באופן משמעותי את המכירות במהלך 5 השנים הקרובות באמצעות צמיחה אורגנית ובאמצעות רכישות. אנו מחזקים את הנהלת החברה באמצעות גיוס מנהלים עם ניסיון רב במספר תחומים חשובים כגון: הלבשה תחתונה בארה”ב, ייצור גלובלי, פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות. בנוסף, אנו צומחים בקטגורית האקטיבוויר על ידי חדירה לערוצי שיווק חדשים”.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השלישי של 2014 עלה ב- 4% והסתכם ב- 26.1 מיליון דולר או 9.8% מהמכירות לעומת 25.2 מיליון דולר או 9.8% מהמכירות ברבעון השלישי אשתקד.
ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם ב- 91.9 מיליוני דולר.

ברבעון השלישי של 2014 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 14.8 מיליון דולר לעומת 19.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2014 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 18.4 מיליון דולר לעומת 24.1 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת תקופת דיווח מקבילה אשתקד, נבע מגידול עונתי בהון החוזר של 27.1 מיליון דולר בתקופה הנוכחית, לעומת גידול מתון יותר של 19.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה; גידול זה קוזז בחלקו על ידי שיפור ברווח הנקי בתקופת הדיווח של 2014 לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם ב- 77.3 מיליון דולר לעומת 85.4 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2013 ולעומת 63.3 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2013.

הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2014 לעומת 31 בדצמבר 2013 נבע בעיקר עקב תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך 23.9 מיליון דולר ובגין דיבידנדים ששולמו בסך 11.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בקיזוז תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 18.4 מיליון דולר.

הון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם ב- 335.6 מיליון דולר, והיווה 44.8% מסך המאזן, לעומת כ- 321.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013 אשר היוו 49.4% מסך המאזן ולעומת כ- 305.7 מיליון דולר אשר היוו 47.0% מסך המאזן ליום 30 בספטמבר 2013.

הגידול בהון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2014 לעומת 31 בדצמבר 2013 נובע בעיקר מהרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2014 שהסתכם בסך של כ- 24.1 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך 0.8 מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך 10.0 מיליון דולר ודיבידנד שחולק לזכויות המיעוט בסך 1.7 מיליון דולר.

ביום 4 בנובמבר 2014 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 14.00 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 25 בנובמבר 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה כאמור יהיה 12 בנובמבר 2014.

תחזיות החברה לשנת 2014
החברה מעדכנת את התחזית לתוצאות 2014, לפני סעיפים חד פעמיים:

החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2014 יסתכמו לכדי 1,040 עד 1,050 מיליון דולר ארה”ב, המהווים גידול של בין 7% ל- 8% לעומת 974.7 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2014 יסתכם לכדי 77 עד 79 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 13% ל- 16% לעומת 67.9 מיליון דולר התפעולי בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2014 יסתכם לכדי 95 – 97 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 10% ל- 13% לעומת 86.2 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2014 יסתכם לכדי 50.0 עד 51.0 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 13% ל- 15% לעומת הרווח הנקי שהסתכם ב- 44.3 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2014 יסתכם לכדי 1.95 עד 2.00 דולר ארה”ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 11% ל- 14% לעומת 1.75 דולר למניה בשנת 2013.

לפרטים נוספים:
אירית נחמני
054-6687006