SECOND QUARTER OF 2014
DELTA GALIL REPORTS RECORD RESULTS
28 July 2014

דלתא גליל מדווחת על תוצאות שיא ברבעון השני של 2014:
המכירות בשנים עשר החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2014 חצו את רף מיליארד הדולר
גידול של 11% ברווח התפעולי ו- 6% במכירות ברבעון שני, לעומת הרבעון המקביל
רבעון 19 ברציפות בו רושמת החברה צמיחה אורגנית במכירות

 2q_banner


החברה מאשררת את התחזיות לשנת 2014

• המכירות ברבעון השני הסתכמו ב- 249.2 מיליון דולר, לעומת 234.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2013 – גידול של כ- 6%.

• זהו הרבעון ה-19 ברציפות שבו רושמת החברה צמיחה אורגנית במכירות.

• הרווח התפעולי ברבעון השני של 2014, הסתכם בסך של 15.5 מיליון דולר, גידול של 11% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 19.9 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות ברבעון השני של 2014, גידול של 9%, לעומת 18.3 מיליון דולר או 7.8% מהמכירות באותו רבעון של 2013.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2014, הסתכם ב- 9.7 מיליון דולר, גידול של 11% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השני של 2014 הסתכם ב- 0.38 דולר למניה לעומת 0.35 דולר למניה ברבעון השני של 2013, גידול של 9%.

• החברה מאשררת את התחזית האחרונה שנתנה לגבי תוצאות עסקיה לשנת 2014.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 14.1 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 20 באוגוסט 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 6 באוגוסט 2014.

• מאזן איתן ליום 30 ביוני 2014 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 117 מיליון דולר ויתרת שיא של הון עצמי המסתכמת ב- 336.3 מיליון דולר.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו ממשיכים להציג תוצאות שיא ולראשונה החברה מגיעה למכירות של מיליארד דולר בשנים עשר החודשים שהסתיימו ב- 30 ביוני 2014. זהו הרבעון ה- 19 ברציפות בו אנו מציגים גידול אורגני במכירות באמצעות מנועי צמיחה מגוונים הכוללים מוצרים ממותגים, הלבשת ספורט ופעילות קמעונאית. אנו רואים המשך מגמה חיובית ומאשררים את התחזית האחרונה שניתנה לשנת 2014.”

תל אביב, 28 ביולי 2014 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת ספורט, מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני לשנת 2014.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השני של 2014 עם מכירות של 249.2 מיליון דולר לעומת 234.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2013, גידול של 6%. מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של 2014 עלו בכ- 6% והסתכמו ב- 487.2 מיליון דולר לעומת 461.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. המכירות ב-12 החודשים שהסתיימו ב- 30.6.2014 חצו את רף מיליארד הדולר.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב- 15.5 ו- 30.4 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 14.0 ו- 25.5 מיליון דולר בתקופות המקבילות אשתקד, גידול של 11% ו- 19% בהתאמה. הגידול ברווח התפעולי בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק.

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב- 9.7 ו- 18.5 מיליון דולר, בהתאמה וזאת לעומת 8.8 ו- 15.4 מיליון דולר בתקופות דיווח מקבילות אשתקד, עלייה של 11% ו- 20% בהתאמה.

 הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב- 0.38 ו- 0.73 דולר למניה בהתאמה, לעומת 0.35 ו- 0.61 דולר למניה בתקופות הדיווח של 2013, גידול של 9% ו- 20%, בהתאמה.

 הגידול ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח התפעולי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המימון והמס.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השני של 2014 עלה ב- 9% והסתכם ב- 19.9 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות לעומת 18.3 מיליון דולר או 7.8% מהמכירות ברבעון השני אשתקד.

ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב- 30 ביוני 2014 הסתכם ב- 91.0 מיליוני דולר.

ברבעון השני של 2014 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 10.2 מיליון דולר לעומת 18.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2014 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 3.6 מיליון דולר לעומת 4.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של השנה לעומת תקופת דיווח מקבילה אשתקד, נבע מגידול בהון החוזר של 21.8 מיליון דולר בתקופה הנוכחית, לעומת גידול מתון יותר של 16.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה; גידול זה קוזז בחלקו על ידי השיפור ברווח בתקופות הדיווח של 2014.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2014 הסתכם ב- 82.4 מיליון דולר לעומת 99.1 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2013 ולעומת 63.3 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2013.

הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2014 לעומת 31 בדצמבר 2013 נבע בעיקר עקב תזרים מזומנים חיובי בסך 3.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה בקיזוז תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך 16.6 מיליון דולר ובניכוי דיבידנדים ששולמו, בסך 6.5 מיליון דולר באותה תקופה.

הון הקבוצה ליום 30 ביוני 2014 הסתכם ב- 336.3 מיליון דולר, והיווה 46.5% מסך המאזן, לעומת כ- 321.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013 אשר היוו 49.4% מסך המאזן ולעומת כ- 290.8 מיליון דולר אשר היוו 50.3% מסך המאזן ליום 30 ביוני 2013.

הגידול בהון הקבוצה ליום 30 ביוני 2014 לעומת 31 בדצמבר 2013 נובע בעיקר מהרווח הכולל במחצית הראשונה של 2014 שהסתכם בסך של כ- 22.0 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך 0.3 מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך 6.5 מיליון דולר ודיבידנד שחולק לזכויות המיעוט בסך 1.7 מיליון דולר.

ביום 28 ביולי 2014 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 14.10 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 20 באוגוסט 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה כאמור יהיה 6 באוגוסט 2014.

תחזיות החברה לשנת 2014

החברה מאשררת את התחזית בדבר תוצאות 2014 כדלקמן:

החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2014 יסתכמו לכדי 1,045 עד 1,075 מיליון דולר ארה”ב, המהווים גידול של בין 7% ל- 10% לעומת 974.7 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2014 יסתכם לכדי 77 עד 83 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 13% ל- 22% לעומת 67.9 מיליון דולר התפעולי בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2014 יסתכם לכדי 95 – 101 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 10% ל- 17% לעומת 86.2 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2014 יסתכם לכדי 50 עד 55 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 13% ל- 24% לעומת הרווח הנקי שהסתכם ב- 44.3 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2014 יסתכם לכדי 1.95 עד 2.14 דולר ארה”ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 11% ל- 22% לעומת 1.75 דולר למניה בשנת 2013.