2014 FINANCIAL REPORTS
FIRST QUARTER
7 May 2014

דלתא גליל מדווחת על תוצאות שיא ברבעון ראשון 2014:

גידול של 28% ברווח התפעולי ו- 5% במכירות ברבעון ראשון, רבעון 18 ברציפות בו רושמת החברה צמיחה אורגנית במכירות

החברה מעלה את התחזיות לשנת 2014

• המכירות ברבעון הראשון הסתכמו ב- 238.1 מיליון דולר, לעומת 227.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2013 – גידול של כ- 5%.

• זהו הרבעון ה-18 ברציפות שבו רושמת החברה צמיחה אורגנית במכירות.

• הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2014, הסתכם בסך של 14.8 מיליון דולר, גידול של 28% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 19.0 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות ברבעון הראשון של 2014, גידול של 21%, לעומת 15.8 מיליון דולר או 6.9% מהמכירות באותו רבעון של 2013.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2014, הסתכם ב- 8.7 מיליון דולר, גידול של 32% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 0.34 דולר למניה לעומת 0.26 דולר למניה ברבעון הראשון של 2013, גידול של 30%.

• החברה מעלה את התחזיות לשנת 2014: מכירות 2014 צפויות להסתכם ב- 1,045 עד 1,075 מיליון דולר ארה”ב לעומת 1,035 עד 1,065 מיליון דולר בתחזית קודמת. החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2014 יסתכם לכדי 95 – 101 מיליון דולר לעומת 93 עד 99 מיליון דולר בתחזית קודמת. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2014 צפוי להסתכם ב- 1.95 עד 2.14 דולר ארה”ב לעומת 1.93 עד 2.11 דולר ארה”ב מדולל למניה בתחזית הקודמת.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 14.10 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 28 במאי 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 15 במאי 2014.

• מאזן איתן ליום 31 במרס 2014 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 51.2 מיליון דולר ויתרת שיא של הון עצמי המסתכמת ב- 328.6 מיליון דולר.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו מתחילים בצורה טובה את שנת 2014 וממשיכים להציג תוצאות שיא במכירות, ברווח הנקי וברווח המדולל למניה ברבעון הראשון של 2014. זהו הרבעון ה- 18 ברציפות בו אנו מציגים גידול אורגני במכירות באמצעות מנועי צמיחה מגוונים הכוללים מוצרים ממותגים, הלבשת ספורט ופעילות קמעונאית. מנועי הצמיחה העיקריים לגידול במכירות וברווחיות ברבעון הנוכחי הינם המכירות בגרמניה ובשאר אירופה כאשר בארה”ב נרשמה יציבות. אנו רואים המשך מגמה חיובית כפי שניתן לראות בתחזית המעודכנת של החברה לשנת 2014 ומגדילים את הדיבידנד לבעלי המניות.”

תל אביב, 7 במאי 2014 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת ספורט, מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הראשון לשנת 2014.

מכירות

דלתא גליל סיימה את הרבעון הראשון של 2014 עם מכירות של 238.1 מיליון דולר לעומת 227.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013, גידול של 5%. המכירות ברבעון הראשון של 2014 בגרמניה ושאר אירופה עלו ב- 8% וב- 17% בהתאמה לעומת רבעון מקביל אשתקד. המכירות בצפון אמריקה ירדו בכ- 2% לעומת רבעון מקביל אשתקד, עקב מזג אויר קר מהרגיל ששרר ברבעון הראשון של השנה. המכירות בישראל בדולרים עלו ב- 12% לעומת רבעון מקביל אשתקד וב- 6% במונחים שקליים.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי, ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב-14.8 מיליון דולר לעומת 11.6 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד, גידול של 28%. הגידול ברווח התפעולי ברבעון הראשון של 2014 נבע בעיקר מגידול בשיעור הרווח הגולמי מ- 28.4% ברבעון המקביל ל- 30.4% ברבעון הנוכחי אשר קוזז בחלקו על ידי עלייה בהוצאות מכירה ושיווק.

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של 2014, הסתכם ב- 8.7 מיליון דולר לעומת 6.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013, עלייה של 32%.
הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב- 0.34 דולר למניה לעומת 0.26 דולר למניה ברבעון הראשון של 2013, גידול של 30%.
הגידול ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של 2014 לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע מגידול ברווח התפעולי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המימון והמס.
EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הראשון של 2014 עלה ב- 21% והסתכם ב- 19.0 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות לעומת 15.8 מיליון דולר או 6.9% מהמכירות ברבעון הראשון אשתקד.
ברבעון הראשון של 2014 נוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 6.6 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של 13.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2014 נובע מגידול ברווח ומגידול מתון יותר של כ- 18.7 מיליון דולר בהון החוזר, לעומת גידול של כ- 23.7 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד.
סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2014 הסתכם ב- 83.2 מיליון דולר לעומת 109.1 מיליון דולר ביום 31 במרס 2013 ולעומת 63.3 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2013.
הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2014 לעומת 31 בדצמבר 2013 נבע בעיקר מתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של 6.6 מיליון דולר ומתזרים מזומנים לפעילות השקעה בסך של 9.6 מיליון דולר.
הון הקבוצה ליום 31 במרס 2014 הסתכם ב- 328.6 מיליון דולר, והיווה 52.5% מסך המאזן, לעומת כ- 321.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013 אשר היוו 49.4% מסך המאזן ולעומת כ- 282.6 מיליון דולר אשר היוו 49.6% מסך המאזן ליום 31 במרס 2013.
הגידול בהון הקבוצה ליום 31 במרס 2014 לעומת 31 בדצמבר 2013 נובע מהרווח הכולל ברבעון הראשון של 2014 שהסתכם בסך של כ- 10.9 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך של 0.2 מיליון דולר, בניכוי דיבידנד שחולק לבעלי המניות בסך 3.0 מיליון דולר ודיבידנד שחולק לזכויות המיעוט בסך של 1.6 מיליון דולר.

 ביום 7 במאי 2014 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 14.10 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 28 במאי 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 15 במאי 2014.

העלאת תחזיות החברה לשנת 2014

החברה מעלה את התחזית בדבר תוצאות 2014 כדלקמן:

החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2014 יסתכמו לכדי 1,045 עד 1,075 מיליון דולר ארה”ב (לעומת 1,035 עד 1,065 מיליון דולר בתחזית קודמת), המהווים גידול של בין 7% ל- 10% לעומת 974.7 מיליון דולר בשנת 2013.
החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2014 יסתכם לכדי 77 עד 83 מיליון דולר ארה”ב (לעומת 75 עד 81 מיליון דולר בתחזית קודמת), המהווה גידול של בין 13% ל- 22% לעומת 67.9 מיליון דולר התפעולי בשנת 2013.
החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2014 יסתכם לכדי 95 – 101 מיליון דולר (לעומת 93 עד 99 מיליון דולר בתחזית קודמת), המהווה גידול של בין 10% ל- 17% לעומת 86.2 מיליון דולר בשנת 2013.
החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2014 יסתכם לכדי 50 עד 55 מיליון דולר ארה”ב (לעומת 49 עד 54 מיליון דולר בתחזית קודמת), המהווה גידול של בין 13% ל- 24% לעומת הרווח הנקי שהסתכם ב- 44.3 מיליון דולר בשנת 2013.
החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2014 יסתכם לכדי 1.95 עד 2.14 דולר ארה”ב מדולל למניה (לעומת 1.93 עד 2.11 דולר ארה”ב מדולל למניה בתחזית הקודמת), המהווה גידול של בין 11% ל- 22% לעומת 1.75 דולר למניה בשנת 2013.