Reports Record Financial Results for 2013
Operating Income Rises 34% from Prior Year Excluding Non-Recurring Items Sales Increase 19%
19 February 2014
דלתא גליל מדווחת על תוצאות שיא ב- 2013:

גידול של 34% ברווח התפעולי ו- 19% במכירות בשנת 2013

שנה חמישית ברציפות של שיפור בתוצאות העסקיות

תחזית ל-2014, הרווח למניה צפוי להסתכם בין 1.93-2.11 דולר ארה”ב

המכירות ברבעון הרביעי הסתכמו ב- 255.9 מיליון דולר, לעומת 246.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2012 – גידול של כ- 4%.

זהו הרבעון ה-17 ברציפות שבו רושמת החברה צמיחה אורגנית במכירות.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2013, הסתכם בסך של 21.1 מיליון דולר, גידול של 7% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 26.9 מיליון דולר או 10.5% מהמכירות ברבעון הרביעי של 2013, גידול של 12%, לעומת 24.1 מיליון דולר או 9.8% מהמכירות באותו רבעון של 2012.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2013, הסתכם ב- 14.5 מיליון דולר, גידול של 5% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הרביעי של 2013 הסתכם ב- 0.57 דולר למניה לעומת 0.55 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2012, גידול של 4%.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 12.10 סנט למניה המהווים כ- 3.0 מיליון דולר אשר יחולק ביום 18 במרס 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה כאמור יהיה 3 במרס 2014.

מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2013 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 97.3 מיליון דולר ויתרת שיא של הון עצמי המסתכמת ב- 321.9 מיליון דולר.

תחזית לשנת 2014: מכירות 2014 צפויות להסתכם ב- 1,035 עד 1,065 מיליון דולר ארה”ב. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2014 צפוי להסתכם ב- 1.93 עד 2.11 דולר ארה”ב.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו ממשיכים להציג תוצאות שיא במכירות, ברווח הנקי וברווח המדולל למניה בשנת 2013. זו השנה החמישית ברציפות בה אנו מראים שיפור בתוצאות. מנועי הצמיחה העיקריים לגידול במכירות וברווחיות כוללים את הפעילות הממותגת והפעילות הקמעונאית בתחומי פעילות שיסר ודלתא ארה”ב. אנו רואים המשך מגמה חיובית כפי שניתן לראות בתחזית החברה לשנת 2014 וממשיכים בחלוקת הדיבידנד לבעלי המניות.”

תל אביב, 18 בפברואר 2014 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת ספורט, מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013.

 מכירות

דלתא גליל סיימה את הרבעון הרביעי של 2013 עם מכירות של 255.9 מיליון דולר לעומת 246.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012, גידול של 4%.

מכירות הקבוצה בשנת 2013 עלו בכ- 19% והסתכמו ב- 974.7 מיליון דולר לעומת 817.8 מיליון דולר בשנת 2012.

מכירות הקבוצה בשנת 2013 בנטרול מכירות שיסר במחצית הראשונה של 2013 הסתכמו ב- 891.5 מיליון דולר לעומת 817.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה בשנת 2012, ומשקפים צמיחה אורגנית של כ- 9%, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

 רווח תפעולי

הרווח התפעולי, ברבעון הרביעי של 2013 הסתכם ב-21.1 מיליון דולר לעומת 19.7 מיליון דולר ברבעון רביעי אשתקד, גידול של 7%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי כלל הוצאות בגין הפחתת שיפורים במושכר והשפעת חוזה מכביד בסך של 2.1 מיליון דולר עקב איחוד משרדי תחום הפעילות דלתא ארה”ב לאתר אחד.

הרווח התפעולי, לפני הכללת סעיפים חד פעמיים, בשנת 2013 הסתכם ב- 67.9 מיליון דולר לעומת 50.7 מיליון דולר בשנת 2012 , עליה של 34%. הגידול ברווח התפעולי, לפני סעיפים חד פעמיים, ברבעון הרביעי ובשנת 2013 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו על ידי עלייה בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות.

הרווח התפעולי בשנת 2013 הסתכם ב- 66.4 מיליון דולר, לעומת 74.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי בשנת 2013 לעומת שנת 2012 נבע מהכנסה מסעיפים חד פעמיים נטו בסך 24.2 מיליון דולר בשנת 2012. בשנת 2013 סעיפים חד פעמיים כוללים הוצאות ארגון מחדש בסך של 3.5 מיליון דולר בגין איחוד 6 אתרי ייצור ל- 4 אתרים במצרים, אשר קוזזו בחלקן על ידי הכנסות ארגון מחדש בסך 2.0 מיליון דולר בעיקר כתוצאה מביטול הוצאות בגין תוכנית ארגון מחדש משנים קודמות.

רווח נקי

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של 2013, הסתכם ב- 14.5 מיליון דולר לעומת 13.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012, עלייה של 5%.

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הרביעי של 2013 הסתכם ב- 0.57 דולר למניה לעומת 0.55 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2012, גידול של 4%.

הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה, לפני הכללת סעיפים חד פעמיים, בשנת 2013 הסתכם ב- 44.1 מיליון דולר לעומת 33.8 מיליון דולר בשנת 2012, גידול של 31%.

הגידול ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 2013 לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע מהגידול ברווח התפעולי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות מימון ומס.

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות בשנת 2013, לפני הכללת סעיפים חד פעמיים, הסתכם ב- 1.75 דולר למניה לעומת 1.37 דולר למניה בשנת 2012, גידול של 28%.

תחזית לשנת 2014

להלן תחזית החברה לשנת 2014 (לפני השפעת סעיפים חד פעמיים):

החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2014 יסתכמו לכדי – 1,035 עד 1,065 מיליון דולר ארה”ב, המהווים גידול של בין 6% ל- 9% לעומת 974.7 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2014 יסתכם לכדי 75 עד 81 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 10% ל- 19% לעומת 67.9 מיליון דולר התפעולי בשנת 2013.

החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2014 יסתכם לכדי 93 – 99 מיליון דולר המהווה גידול של בין 8% ל- 15% לעומת 86.2 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2014 יסתכם לכדי 49 עד 54 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 11% ל- 22% לעומת סך הרווח הנקי שהסתכם בסך של 44.3 מיליון דולר בשנת 2013.

החברה מעריכה כי סך הרווח המדולל למניה בשנת 2014 יסתכם לכדי 1.93 עד 2.11 דולר למניה ארה”ב, המהווה גידול של בין 10% ל- 21% לעומת 1.75 דולר למניה בשנת 2013.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד

ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הרביעי של 2013 עלה ב- 12% והסתכם ב- 26.9 מיליון דולר או 10.5% מהמכירות לעומת 24.1 מיליון דולר או 9.8% מהמכירות ברבעון הרביעי אשתקד. ה-EBITDA בשנת 2013 עלה ב- 33% והסתכם ב- 86.2 מיליון דולר או 8.8% מהמכירות לעומת 64.8 מיליון דולר או 7.9% מהמכירות בשנת 2012.

ברבעון הרביעי של 2013 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 22.1 מיליון דולר לעומת 32.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2013 לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע בעיקר מגידול מתון בהון החוזר ברבעון הנוכחי לעומת קיטון בהון החוזר ברבעון מקביל אשתקד (ברבעון הרביעי 2013 גדל ההון החוזר בכ- 1.6 מיליון דולר לעומת קיטון של 15.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד).

החוב הפיננסי נטו ב- 31 בדצמבר 2013 הסתכם ב- 63.3 מיליון דולר לעומת 92.2 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2012.

הון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם ב- 321.9 מיליוני דולר, והיווה 49.4% מסך המאזן, לעומת כ- 277.8 מיליוני דולר, אשר היוו 49.7% מסך המאזן ליום 31 בדצמבר 2012.

הגידול בהון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2013 לעומת 31 בדצמבר 2012 נבע בעיקר מהרווח הכולל בשנת 2013 שהסתכם בסך של כ- 51.2 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך של 2.5 מיליון דולר, בניכוי דיבידנדים שחולקו בסך 10.5 מיליון דולר.

ביום 18 בפברואר 2014 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 12.10 סנט למניה המהווים כ- 3 מיליון דולר אשר יחולק ביום 18 במרס 2014 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה כאמור יהיה 3 במרס 2014.