delta galil
leading in fabrics since 1975
13 November 2019

המכירות עלו ב-20% והסתכמו במכירות של 446 מיליון דולר

המכירות בנטרול Bogart ובמטבע מקור עלו ב- 6%

תזרים מזומנים שוטף של 11.2 מיליון דולר

רכישת Bogart הושלמה בהצלחה

 • מכירות החברה ברבעון השלישי עלו ב-20% והסתכמו בכ-446.1 מיליון דולר לעומת 370.8 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018. בנטרול מכירות Bogart, אשר נרכשה ביום 2 ביולי 2019, עלו המכירות במטבע מקור ב-6% לעומת הרבעון המקביל של 2018.
 • מכירות החברה באתרי האינטרנט שלה צמחו בשיעור דו ספרתי.
 • הרווח התפעולי עלה ב-57% והסתכם ב-26.7 מיליון דולר לעומת 17.0 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים עלה ב-2% והסתכם ב-27.1 מיליון דולר לעומת 26.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018.
 • ה-EBITDA עלה ב-46% והסתכם ב-51.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019, לעומת 35.3 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018.
 • הרווח הנקי עלה ב-46% והסתכם ב-14.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019, לעומת 9.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018.הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ירד ב-13% והסתכם ב-14.5 מיליון דולר לעומת 16.6 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018.
 • מאזן איתן ליום 30 בספטמבר 2019, לאחר רכישת Bogart, הכולל מזומנים בסך של 50.2 מיליון ודולר יתרת הון עצמי המסתכמת ב– 469 מיליון דולר.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 3 בדצמבר 2019 ; היום הקובע הוא 21 בנובמבר 2019.

מכירות

המכירות ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו ב-446.1 מיליון דולר, גידול של20% לעומת 370.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בנטרול מכירות Bogart, אשר נרכשה ביום 2 ביולי 2019, עלו המכירות במטבע מקור ב-6% לעומת הרבעון המקביל של 2018.
המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עלו ב-14% והסתכמו ב-1,185.4 מיליון דולר לעומת 1,044.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול מכירות Bogart ומכירות Eminence בחציון הראשון של השנה עלו המכירות במטבע מקור ב-5% לעומת התקופה המקבילה המקביל של 2018.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-57% והסתכם ב- 26.7 מיליון דולר לעומת 17.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-2% והסתכם ב- 27.1 מיליון דולר לעומת 26.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עלה ב-22% והסתכם ב-51.5 מיליון דולר לעומת 42.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-2% והסתכם ב-54.7 מיליון דולר לעומת 55.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח נקי

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-46% והסתכם ב-14.0 מיליון דולר לעומת 9.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול הוצאות סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2019 ירד ב-13% והסתכם ב-14.5 מיליון דולר לעומת 16.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-6% והסתכם ב-22.1 מיליון דולר לעומת 23.5 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-24% והסתכם ב-25.4 מיליון דולר לעומת 33.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

רווח מדולל למניה

הרווח המדולל למניה ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-45% והסתכם ב- 0.55$ לעומת 0.38$ ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2019 ירד ב-13% והסתכם ב– 0.57$ לעומת 0.65$ ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-7% והסתכם ב-0.87$ למניה לעומת 0.93$ למניה בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח המדולל למנייה בנטרול השפעת סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-24% והסתכם ב-0.99$ למניה לעומת רווח למניה של 1.31$ בתקופה מקבילה אשתקד.

 • מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: ” אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השלישי המשקפות את האיזון במודל העסקי שלנו, בשווקים בהם אנו פועלים ובמגוון המוצרים שלנו. במהלך הרבעון נהנינו מצמיחה במכירות רשת החנויות בישראל ובפלח שוק עליון בקטגוריות הגרביים ובמוצרי האל-תפר.

בנוסף נהנו מגידול בשיעור דו ספרתי במכירות החברה באתרי האינטרנט שלה והשלמנו בהצלחה את רכישת Bogart. אנו מתכוונים למנף את מיצובה החזק של Bogart בשוק ההלבשה התחתונה ובאמצעותו להרחיב את מגוון המוצרים של דלתא ארה”ב.

בראייה קדימה, אנו מתמקדים בהמשך צמיחת תחומי הפעילות הללו, וכן בשיפור התוצאות בדלתא ארה”ב ובדלתא מותגי פרימיום באמצעות יישום תכנית תפעולית אסטרטגית.
כמו כן,  אנו מתכוונים להתמקד בהגדלת מכירות מוצרי הילדים והנשים של Eminence, ולנצל את פריסת החנויות של דלתא מותגים אירופאים להחדרת מוצרי דלתא לאירופה.

לסיכום, אנו נמשיך להתמקד בצמיחה אורגנית, ובאיתור הזדמנויות רכישה להבטחת המשך הצמיחה ארוכת הטווח והשאת ערך לבעלי המניות.”

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד 

ה-EBITDA  ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-46% והסתכם ב- 51.5 מיליון דולר לעומת 35.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.
הEBITDA- בששת החודשים הראשונים של 2019 עלה ב-50% והסתכם לסך של 119.5 מיליון דולר, לעומת 79.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם ב-11.2 מיליון דולר לעומת תזרים שוטף שלילי של 14.2 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם ב-42.8 מיליון דולר לעומת תזרים שוטף שלילי של 34.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב- 417.8 מיליון דולר לעומת 349.1 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2018 ולעומת 326.7 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2018.

הון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב-469.1 מיליון דולר לעומת 457.6 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2018.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ-3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 3 דצמבר 2019. המועד הקובע ויום ה”אקס” לחלוקה יהיה 21 בנובמבר 2019.

תחזית החברה לתוצאות 2019

להלן התחזית המעודכנת של החברה לתוצאות 2019 הכוללות את השפעת יישום תקן IFRS16:

 • החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2019 יסתכמו לכדי 1,650 עד 1,690 מיליון דולר, גידול של 10% עד 13% לעומת 1,498 מיליון דולר בשנת 2018.
 • החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2019 יסתכם לכדי 106 עד 111 מיליון דולר, גידול של 8% עד 13% לעומת 98 מיליון דולר בשנת 2018.
 • החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות  (EBITDA) יסתכם לכדי 183 עד 187 מיליון דולר, גידול של 41% עד 44% לעומת 130 מיליון דולר בשנת 2018.
 • החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2019 יסתכם לכדי 60 עד 62 מיליון דולר, גידול של 0% עד 3% לעומת 60 מיליון דולר בשנת 2018.
 • החברה מעריכה כי סך הרווח המדולל למניה בשנת 2019 יסתכם לכדי 2.37$ עד 2.44$, גידול של 0% עד 3% לעומת 2.37$ בשנת 2018.

התחזית כוללת את ההשפעה הצפויה מהטלת מכסים על סחורות מיובאות מסין לארה”ב ומעלויות שנגרמו עקב משלוחים שהוחזרו מלקוח עיקרי ואשר עשויה להסתכם בעד 4 מיליון דולר לפני מס.

לפרטים נוספים:

אירית נחמני

Irit.n@unik.co.il

054-6687006